Design & Trading Solution


เน้นการพัฒนาแบรนด์ผลิตภัณฑ์ และออกแบบบรรจุภัณฑ์ รวมถึงการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาสินค้าของประเทศไทยให้มีภาพลักษณ์และมูลค่าเพิ่ม รวมถึงมีคุณภาพสินค้าที่สามารถแข่งขันได้กับตลาดสากล บุคลากรของบริษัทมีประสบการณ์ด้านการออกแบบ วิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ การสร้างอัตลักษณ์องค์กร มีทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์มากมาย ที่พร้อมระดมกำลังเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าไทย (OTOP) ให้กับภาครัฐและเอกชน มีผลงานสร้างสินค้าต่าง ๆ ให้ประสบผลสำเร็จในระดับมูลค่ากว่า 100 ล้านบาทต่อผลิตภัณฑ์จำนวนมาก ตลอดจนการจัดจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ที่เป็นที่รู้จักกันดี “รอยัล สวัสดี”