Media Solution


ธุรกิจสื่อโทรทัศน์เป็นที่รู้จักกันดีภายใต้ชื่อสถานี Smart SME Channel ออกอากาศผ่านทางช่อง True 49 ภายใต้แนวคิด Open Up Opportunity คือมุ่งมั่นที่จะเปิดโอกาสทางธุรกิจในทุกๆ มิติให้ผู้ประกอบการไทย โดยมีสถานีโทรทัศน์ Smart SME เป็นผู้นำด้านการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อสาระความรู้สำหรับผู้ประกอบการมากว่า 15 ปี มีรายการเด่นอาทิ รายการตอบโจทย์ SME รายการ SME Smart Service รายการชี้ช่องรวย รายการข่าวเที่ยงวันทันกระแส มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร สถานที่ และอุปกรณ์การผลิต ออกอากาศระบบ High Definition (HD) และสามารถติดตามได้บนเว็บไซด์ www.smartsme.tv พร้อมเปิดให้บริการในรูปแบบ TV E-Commerce เพื่อเป็นช่องทางในการขยายตลาดและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ SMEs นอกจากนี้ Smart SME ยังให้บริการดูแลการผลิตสื่อคุณภาพส่งเสริมผู้ประกอบการแบบครบวงจร, บริการรับผลิตรายการโทรทัศน์ทุกรูปแบบ, บริการผลิต VDO Presentation หน่วยงานภาครัฐและเอกชน, บริการผลิต VTR Scoop Clip แนะนำสินค้า, บริการผลิต VDO และภาพนิ่งนอกสถานที่ ด้วยทีมบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ