Event Solution

ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านการจัดงานกิจกรรม แบบครบวงจร ที่ตรงตามความ ต้องการและจุดมุ่งหมายของลูกค้า โดยมีกลุ่มลูกค้าทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจเอกชน ให้บริการจัดกิจกรรมทางการตลาด การเปิดตัวสินค้าหรือบริการ การส่งเสริมภาพลักษณ์ของตราสินค้า และการส่งเสริมการขาย โดยเฉพาะการจัดงาน  Smart Sme Expo ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการขยายช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ SMEs ทั้งในและต่างประเทศ