วิสัยทัศน์และพันธกิจ

VISION

วิสัยทัศน์

SMEs Success Solution

“ผู้นำด้านยกระดับ SMEs ไทย ให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จ และสามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับโลก”
MISSION

พันธกิจ

  1. ให้บริการด้านผลิตสื่ออย่างครบวงจร ทั้งสื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อดิจิทัล เพื่อตอบสนองความต้องการผู้ประกอบการ SME ในการสร้างโอกาสทางธุรกิจ
  2. ช่วยเหลือ และพัฒนาผู้ประกอบการ SMEsเชิงรุกด้านการสร้างช่องทางการตลาด และการจัดจำหน่ายทั้งไทย และต่างประเทศ เช่น  E-Commerce, Expo รวมถึงการให้คำปรึกษาในด้านการพัฒนากลยุทธ์การใช้เครื่องมือออนไลน์ Social Media โดยเน้นนวัตกรรมเทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์อย่างมืออาชีพ
  3. เสริมสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ ในเชิงบริหารจัดการธุรกิจ และทักษะความรู้ด้านการประกอบอาชีพเพื่อผู้ประกอบการ SMEs ทุกขนาด
  4. มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าไทย พร้อมออกแบบบรรจุภัณฑ์ สร้างเอกลักษณ์ เพื่อยกระดับและสร้างคุณค่าให้สินค้าไทยไปไกลในระดับโลก