สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Message from CEO

กว่า 15 ปี ที่ PMG Corporation หรือที่คุ้นเคยกันภายใต้ชื่อ People Media Group ได้ถูกก่อตั้งขึ้น ด้วยความตั้งใจและความมุ่งมั่นที่จะผลักดันและยกระดับ SMEs ไทย ให้สามารถพัฒนา และต่อยอดธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้อย่างเข้มแข็ง แข่งขันได้ทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับโลก เพื่อให้เติบโตได้อย่างมั่นคง ก้าวไกล ด้วยวิสัยทัศน์ SMEs Success Solution

PMG Corporation ได้เติบโตเคียงข้าง SMEs และก้าวขึ้นมายืนอยู่บนเวทีระดับแนวหน้า เป็นที่รู้จักและโดดเด่นในฐานะที่เป็น Solution สำหรับ SMEs ทั้งในรูปแบบการให้บริการด้านผลิตสื่ออย่างครบวงจร ช่วยเหลือและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs เชิงรุกด้านการสร้างช่องทางการตลาด และการจัดจำหน่ายทั้งไทยและต่างประเทศ รวมถึงการให้คำปรึกษาในด้านการพัฒนากลยุทธ์การใช้เครื่องมือออนไลน์ Social Media โดยเน้นนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์อย่างมืออาชีพ เสริมสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ ในเชิงบริหารจัดการธุรกิจ และทักษะความรู้ด้านการประกอบอาชีพเพื่อผู้ ประกอบการ SMEs ทุกขนาด รวมถึงมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าไทย พร้อมออกแบบบรรจุภัณฑ์ สร้างเอกลักษณ์ เพื่อยกระดับและสร้างคุณค่าให้สินค้าไทยไปไกลในระดับโลก

จากความเชี่ยวชาญและเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง ทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากผู้ประกอบการ SMEs รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน เป็นอย่างดีมาโดยตลอด

และนับจากนี้ไป PMG Corporation จะยังคงยืนหยัดในการสร้างองค์กรให้เข้มแข็ง เพื่อสร้างผู้ประกอบการที่มีคุณภาพทั้งที่เป็นรายใหม่ และต่อยอดธุรกิจของผู้ประกอบการรายเดิมให้แข็งแกร่ง และก้าวสู่ความสำเร็จ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไกลอย่างมั่นคง

เราไม่ได้แค่พัฒนา SMEs แต่เราจะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย

(คุณพิสิษฐ์ ประกิจวรพงษ์)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด