ประวัติบริษัท

สภาวะเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งได้ตระหนักเป็นอย่างดีแล้วว่า ทางออกที่สำคัญของความมั่นคงทางเศรษฐกิจไทยในอนาคต ไม่ควรฝากเอาไว้กับธุรกิจขนาดใหญ่เพียงอย่างเดียว แต่ควรจะให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม หรือที่เรียกว่า SMEs

ปัจจุบัน  SMEs ไทย มีจำนวนกว่า 2.7 ล้านราย  โดยครอบคลุมกิจการ 3 กลุ่ม คือ กิจการผลิตสินค้า กิจการการบริการ และกิจการค้าส่งและค้าปลีก และหากจะแบ่งตามขนาดธุรกิจของ SMEs ประเทศไทยมี
ผู้ประกอบการธุรกิจในหลายขนาด ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ซึ่งไม่ว่าจะมีกิจการหรือขนาดใด SMEs ไทย ต่างก็มีโครงสร้างที่ใกล้ชิดกับผู้คนในระดับกว้าง เข้าถึงเศรษฐกิจระดับพื้นฐานได้ดีที่สุด
ช่วยบรรเทาความกดดันของปัญหาเศรษฐกิจระดับโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การสร้าง SME ไทย ให้เข้มแข็ง คือการสร้างเศรษฐกิจของประเทศให้มีความแข็งแกร่งตามไปด้วย ปัญหาสำคัญของการขับเคลื่อนกลยุทธ์นี้ คือ ความพร้อมของ SMEs

  • ความพร้อมในการเริ่มต้นธุรกิจที่เหมาะสม มีความถนัด  
  • ความพร้อมในเรื่องความรู้ในการดำเนินธุรกิจ จัดการการเงิน  
  • ความพร้อมทางด้านทักษะการบริหารการตลาด งานออกแบบ
  • ความพร้อมในการหาแหล่งเงินทุนที่มีประสิทธิภาพที่สุด
  • ความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่
  • ความพร้อมทางด้านการเปิดตลาดนอกประเทศ

ท่ามกลาง “โอกาส” ในการแข่งขันเฉกเช่นเดียวกับองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ SMEs กลับต้องเผชิญกับความท้าทายหลายประการในการที่จะพัฒนาตนเองเพื่อให้สามารถแข่งขัน และพึ่งพาตนเองได้

PMG Corporation เป็นภาคธุรกิจที่นับเป็นฟันเฟืองที่สำคัญส่วนหนึ่งในการพัฒนาผู้ประกอบการไทย โดยการสร้าง “โอกาส” และร่วมหาทางออกเพื่อช่วยเติมเต็ม “สิ่งที่ขาด”