ความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท PMG Corporation จำกัด ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญ ภายใต้การดำเนินธุรกิจด้วยความสุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยมุ่งเน้นการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน ชุมชน และคุณภาพของสังคม สิ่งแวดล้อมในทุกมิติ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ รวมทั้งดูแลผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่บริษัทฯ กำหนด
ตลอดระยะเวลาที่ PMG Corporation ได้ก่อตั้งขึ้นด้วยความเชื่อมั่นว่า หากผู้ประกอบการ SMEs ไทยมีความเข้มแข็ง เศรษฐกิจของประเทศไทย ก็ย่อมจะมีความแข็งแรงและมั่นคงตามไปด้วย บริษัทจึงมุ่งหมายดำเนินธุรกิจให้เติบโตควบคู่ไปกับการร่วมรับผิดชอบต่อสังคม โดยคำนึงถึงการสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับผู้ประกอบการ SMEs ไทย พันธมิตรทางธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน พนักงาน ผู้ถือหุ้น และสังคมรอบด้าน