ค่านิยมหลักขององค์กร

ค่านิยมหลักขององค์กร ถูกกำหนดไว้ภายใต้แนวคิด PMG Way ถือเป็นแนวทางในการก้าวไปข้างหน้าขององค์กร โดย PMG Way คือวิถีการทำงานที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวของชาว PMG ทุกระดับ โดยมี Key Success Words อยู่ 4 คำคือ ด้วยกันคือ


Passion
ความมุ่งมั่นและความปรารถนาอย่างแรงกล้า ที่จะประสบความสำเร็จ
Action
การลงมือทำอย่างตั้งใจ จริงจังและทำจนสำเร็จ
Commitment
การมีพันธะสัญญาต่อบริษัทและลูกค้า เพื่อการทำงานที่ดีที่สุด
Teamwork
ร่วมกันทำงานเป็นทีมเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จหรือที่เรียกรวมกันว่า PACT เพื่อสร้างให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน มีรูปแบบความคิดและพฤติกรรมที่จะนำไปสู่แนวทางความสำเร็จร่วมกันและผลักดันองค์กรให้เติบโตไปในภายภาคหน้าอย่างยั่งยืน