ลพบุรีจัดใหญ่ “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” ตระการตาบูธโอทอปจัดเต็มกว่า 150 บูธ ชูสินค้าชุมชนเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว

item

จังหวัดลพบุรีอวดศักยภาพโชว์ความพร้อมด้านการท่องเที่ยว เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี รวบรวมบูธนิทรรศการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 11 อำเภอ จัดเต็มกับบูธแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP นวัตวิถี สินค้าโอทอปทั่วไปและบูธจำหน่ายอาหารชวนชิม อลังการเต็มพื้นที่กว่า 150 บูธ พร้อมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การประกวดร้องเพลง และ การประกวดหนูน้อยนวัตวิถี จัดระหว่างวันที่ 9-13 มกราคม 2562 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี หวังดันสินค้าโทอปดึงเสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวแปลงเป็นรายได้ กระจายเม็ดเงินสร้างงาน สร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน

นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า “รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ผ่านโครงการต่าง ๆ โดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับชุมชนเพื่อส่งเสริม การสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น เป็นที่มาของกิจกรรมการเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในวันนี้ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของจังหวัดลพบุรีในการให้บริการด้านการท่องเที่ยว ส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้านมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านท่องเที่ยวขอให้คำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรมให้เตรียมความพร้อมในการให้บริการนักท่องเที่ยวในฐานะเจ้าบ้านที่ดีเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว ทำให้หมู่บ้านของเรา มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง โดยเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ของจังหวัดลพบุรีเพื่อส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของหมู่บ้านต่อไป”ด้านนายวินัย พันธุ์อยู่ พัฒนาการจังหวัดลพบุรีกล่าวถึงการจัดงานเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีในครั้งนี้ว่า“โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืนให้จังหวัดลพบุรี เพื่อพัฒนาสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากที่ต้องการเปลี่ยนผ่านยุคการผลักดันการขายสินค้า OTOPออกจากชุมชน สู่การสร้างรายได้ ตามความต้องการ โดยการขายสินค้าอยู่ในชุมชน ที่มาจากการท่องเที่ยว โดนใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ แปลงเป็นรายได้เป็นชุมชนท่องเที่ยว ที่เป็นเจ้าบ้านที่ดี ร่วมกันคิด ร่วมกันทำผลิตสินค้าและบริการ รวมทั้งมีการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวระดับชุมชนจังหวัดลพบุรีได้ดำเนินการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีตามแนวทางที่รัฐบาลกำหนด จำนวน 34 ชุมชนซึ่งเป็นชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อม มีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวสามารถให้บริการแก่นักท่องเที่ยวได้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีและกิจกรรมมหกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ลพบุรีที่จัดขึ้นในครั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว OTOPนวัตวิถี ของจังหวัดลพบุรีให้เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวางโดยงานจัดระหว่างวันที่ 9-13 มกราคม 2562 ณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี กิจกรรมสำคัญภายในงาน ประกอบด้วยการแสดงนิทรรศการของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี รวม 11 อำเภอๆ ละ 1หมู่บ้าน นอกจากนี้ยังมีการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีและ OTOP ทั่วไป รวมทั้งการจำหน่ายอาหารชวนชิม จำนวน 150 บูธ เพลิดเพลินกับการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การประกวดร้องเพลง และ การประกวดหนูน้อยนวัตวิถีอีกด้วย จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และพี่น้องประชาชนเข้ามาเยี่ยมชม และอุดหนุนสินค้าของชุมชน เป็นการสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจในระดับฐานราก ตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป”

……………………………………….

ขอความอนุเคราะห์ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

ลพบุรีจัดใหญ่ “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” : จังหวัดลพบุรีอวดศักยภาพโชว์ความพร้อมด้านการท่องเที่ยว จัดงานใหญ่ “เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดลพบุรี” โดยมีนายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ (คนที่ 9 จากซ้าย) ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วย นายวินัย พันธุ์อยู่ (คนกลาง) พัฒนาการจังหวัดลพบุรี นายศรีชัย ตันฑะโสภณ (คนที่ 7 จากขวา) นายอำเภอเมืองลพบุรี และนายสุเชาว์ วงศ์แสง (คนที่ 5 จากซ้าย)หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นสักขีพยานในงานพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เพื่อประกาศความพร้อมและศักยภาพของจังหวัดลพบุรีในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยว สร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานรากของประเทศต่อไป
………………………………………………………..

สื่อมวลชนสอบถามได้ที่ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คุณกัญญา จักรพีระ โทร.09-
7926-4492